Op deze pagina zijn de wettekst en uitspraken te vinden van procedures inzake fysieke belasting.

Hier eerst de huidige wettekst:

  • Afdeling 1. Fysieke belasting

  • Artikel 5.1. Definitie richtlijn

In deze afdeling wordt verstaan onder richtlijn: Richtlijn nr. 90/269/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 mei 1990 betreffende de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het handmatig hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers (PbEG L 156).

  • Artikel 5.2. Voorkomen gevaren

De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

  • Artikel 5.3. Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie

Voor zover de gevaren, bedoeld in artikel 5.2, redelijkerwijs niet kunnen worden voorkomen:

  • wordt met inachtneming van bijlage I bij de richtlijn, de arbeid zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode toegepast of worden zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt dat die gevaren zoveel als redelijkerwijs mogelijk is worden beperkt;
  • worden in de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van bijlage I bij de richtlijn, de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de fysieke belasting beoordeeld, waarbij met name wordt gelet op de kenmerken van de last, de vereiste lichamelijke inspanning, de kenmerken van de werkomgeving en de eisen van de taak.

Jurisprudentie

Werkgeversaansprakelijkheid voor personen die buiten dienstbetrekking voor opdrachtgever werkzaamheden verrichten in uitoefening van diens beroep of bedrijf? Art. 7:658 lid 4 BW

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zijn beleid juist toegepast door vast te stellen dat het tillen van ruiten van ongeveer 80 kg per stuk met meerdere personen een gezondheidsgevaar oplevert, omdat alsdan niet gegarandeerd is dat het maximaal door één persoon te tillen gewicht 25 kg bedraagt. Uitspraak

Gevolgen van het tillen van dweilmachine van 80 kg Uitspraak

Tillen van af en toe 30Kg Uitspraak

Met de hand tillen van een ruit van 80 kg met meerdere personen is niet toegestaan Uitspraak

Werkgeversaansprakelijkheid. Schadevordering werknemer na ongeval bij het optillen van zware oven. Uitspraak

Beroepsziekte bij tillen moeilijk aan te tonen.Uitspraak 1Uitspraak 2